Image

OPP

Sprawozdanie finansowe 2017r.
Sprawozdanie merytoryczne 2017r.
Sprawozdanie finansowe 2016r.
Sprawozdanie merytoryczne 2016r.
Bilans 2015r.
Rachunek wyników 2015r.
Informacja dodatkowa za 2015r.
Stowarzyszenie
"Szansa dla Nas"

Łężyce Al.Parku Krajobrazowego 22

84-207 Koleczkowo
adres email:szansadlanas@ wp.pl
www.szansadlanas.pl

+48 509 432 005

KRS: 0000174909
NIP: 588 207 18 48
REGON 192973305

Konto główne:

95 1940 1076 3086 7356 0000 0000
w CREDIT AGRICOLE, Świętojańska 53, Gdynia

Konto do wpłat 1% podatku:
26 1940 1076 3086 7356 0041 0000


Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ściśle określa, jakie organizacje mogą uzyskać status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jednym z warunków stawianych przez Ustawę jest prowadzenie przez co najmniej dwa lata działalności w obszarach tzw. pożytku publicznego.  Dzięki dużemu obszarowi działań przeprowadzonych dla Sołectwa wsi Łężyce, Stowarzyszenie Szansa dla Nas ubiegało się o nadanie statusu OPP. Niezmiernie ważnym atutem dla Stowarzyszenia jest posiadanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Środki pieniężne uzyskane z 1% z roku poprzedniego oraz obecnego Stowarzyszenie przeznacza na dzieci z wypadku samochodowego, który miał miejsce w Łężycach 30.10.2010 roku.
 
A oto 7 warunków stawianych przez wyżej wymienioną Ustawę:
 

 • Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa (art. 20 pkt 1),
 • Działalność statutowa organizacji ubiegającej się o status organizacji pożytku publicznego musi w całości zawierać się w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy:
 1. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 2. zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom,
 3. działalność charytatywną,
 4. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 5. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 6. ochronę i promocję zdrowia,
 7. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 8. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 9. upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 10. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 11. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 12. naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
 13. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 14. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
 15. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 16. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
 17. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 18. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
 19. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 20. ratownictwo i ochronę ludności,
 21. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 22. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
 23. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 24. promocję i organizację wolontariatu,
 25. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne ( jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionej działalności.
   
 • Działalność statutowa powinna być działalnością podstawową organizacji, na której skoncentrowana jest jej aktywność. Natomiast działalność gospodarcza powinna być wyłącznie działalnością uboczną, pomocniczą, służącą pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie i rozwijanie działalności statutowej,
 • Nie może uzyskać statusu organizacji pożytku publicznego organizacja, która nie przeznacza całości swoich dochodów na działalność statutową,
 • Organizacje pożytku publicznego zobowiązane są mieć statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru (art. 20 pkt 6). Ponadto osoby zasiadające w takim organie kontroli muszą spełniać dodatkowe kryteria opisane w ustawie,
 • W art. 20 pkt 7) sformułowany został szereg zakazów, których celem jest zachowanie przejrzystości działania organizacji oraz uniemożliwienie wyprowadzania majątku poza organizację. Wymienione w tym przepisie zakazy muszą zostać wprowadzone do statutów organizacji,
 • Na podstawie art. 13 pkt 4) ustawy przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy rejestracji podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego, w dziale 3 rejestru, wpisuje się określenie przedmiotu jego działalności statutowej z wyodrębnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej. Wydaje się prawdopodobne (choć nie ma co do tego zgodności wśród komentatorów), że sędziowie KRS mogą oczekiwać od organizacji ubiegających się o status organizacji pożytku publicznego określenia w statucie, które rodzaje działalności są wykonywane przez organizację odpłatnie, a które nieodpłatnie.