Uchwała

Uchwała nr 4/2022 Walnego Zgromadzenia z dnia 21.09.2022r.

Walne Zgromadzenie zmienia i zatwierdza Program Działania na rok 2022.

Pogram Działania Stowarzyszenia na 2022 rok:

 1. Organizacja Wieczorku Seniora połączonego z Dniem Babci i Dziadka
 2. Akcja „Sprzątanie Łężyc”
 3. Organizacja wycieczek grupowych dla mieszkańców sołectwa Łężyce finansowanych w 80% przez Stowarzyszenie: 1 wycieczka długa w miesiącu lipcu oraz jedna wycieczka 2 dniowa;
 4. Organizacja X edycji konkursu na Najlepszego Ucznia sołectwa Łężyce – kryterium ocen od 4,0
 5. Współpraca z Sołtysem, KGW „Łężyckie Białki”
 6. Dofinansowane w 50% przez Stowarzyszenie - vouchery do kina – 2 bilety/rok na każdą osobę od 2 roku życia
 7. Dofinansowanie do imprez kulturalnych np.:  teatr, musical, koncert, kabaret dla mieszkańców sołectwa Łężyce – do kwoty 250 zł brutto/osoba/na rok
 8. Finansowanie autobusu do kościoła do Rumi
 9. Dofinansowanie do zajęć sportowo – rekreacyjnych - dofinansowanie do 80 % ale nie więcej niż 70 zł brutto/1 osobę/miesiąc dla mieszkańców sołectwa Łężyce
 10. Dofinansowanie korepetycji i nauki  języków obcych do kwoty 350 zł brutto/1 osobę/miesiąc dla dzieci z sołectwa Łężyce
 11. Dofinansowanie do indywidualnych obozów, półkolonii i kolonii na terenie Polski dla dzieci i młodzieży sołectwa Łężyce - dofinansowanie do 80 %, do kwoty nie wyższej niż 1000zł brutto/dziecko/na rok
 12. Organizacja obozu dochodzeniowego letniego przez Stowarzyszenie - dofinansowanie do 80 %, do kwoty nie wyższej niż 1000zł brutto/dziecko/na rok – łączna kwota 1000 zł na dziecko/na rok dot. pkt 11 i 12 Programu Działania na rok 2022.
 13. Organizacja imprezy dla dzieci – Dzień Dziecka/Pożegnanie lata
 14. Organizacja i sfinansowanie badań: usg piersi, mammografii, cytologii i prostaty – dla mieszkańców sołectwa Łężyce nie posiadających pakietu medycznego w zakładzie pracy – 1 osoba raz w roku
 15. Organizacja Mszy św. pod kapliczką w Łężycach – 10 lecie budowy kapliczki
 16. Inwestycje z Gminą – modernizacja ulicy Świerkowej i Jałowcowej
 17. Dofinansowanie w 80% w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji - do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto/m-c- przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (pomoc społeczna udzielana zgodnie z Regulaminem pomocy społecznej)
 18. Dofinansowanie sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łężyce do 80% wydatków, do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto/rok-  na podstawie skierowania z NFZ (pomoc społeczna udzielana zgodnie z Regulaminem pomocy społecznej)
 19. Dofinansowanie w 80%  dot. pokrycia kosztów rehabilitacji osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto/m-c -przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (pomoc społeczna udzielana zgodnie z Regulaminem pomocy społecznej)
 20. Pomoc rzeczowa mieszkańcom sołectwa Łężyce znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub poszkodowanych w  wypadkach losowych– przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (pomoc społeczna udzielana zgodnie z Regulaminem pomocy społecznej)
 21. Zabawa choinkowa/ paczki dla dzieci do lat 15 mieszkających w sołectwie Łężyce
 22. Dofinansowanie do rehabilitacji i sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łężyce w kwocie 250 zł/ rok dla osób lub 500 zł/na 2 lata, które nie kwalifikują się do pomocy zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy społecznej. Pomoc zostanie przyznana na podstawie wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia pomocy, zaświadczenia lekarskiego opisującego  chorobę i z informacją potrzeby rehabilitacji oraz faktury)  - pomoc ta jest traktowana jak darowizna. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie w/w pomocy. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. Uchwała Komisji Rewizyjnej w kwestii zatwierdzenia w/w uchwały  jest ostateczna.
 23. Wszystkie zadania z Programu Działania na rok 2022 będą realizowane w ramach dostępnych środków finansowych.