Uchwały

Uchwała nr 4/2022 Walnego Zgromadzenia z dn.27.04.2022r.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Szansa dla Nas” zatwierdza Regulamin pomocy społecznej:

Regulamin przyznawania pomocy społecznej:

 1. Osoby uprawnione do otrzymania pomocy społecznej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom zamieszkałym w sołectwie Łężyce, w szczególności z powodu:

1.   ubóstwa;

2.   sieroctwa;

3.   bezdomności;

4.   bezrobocia;

5.   niepełnosprawności;

6.   długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7.   przemocy w rodzinie;

8.   potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9.   bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10.  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

11.  klęski żywiołowej.

 

  2.  Formy pomocy społecznej udzielanej przez Stowarzyszenie.

1. Pomoc w postaci zakupu żywności, opału mieszkańcom sołectwa Łężyce,  znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub poszkodowanym w wypadkach losowych.

2. Dofinansowanie w 80% w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji.

3. Dofinansowanie w 80% dot. pokrycia kosztów rehabilitacji osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osób powyżej 70 roku życia.

4. Dofinansowanie do sanatorium.

 3. Zasady udzielania pomocy społecznej

 1. Stowarzyszenie udziela pomocy społecznej osobom (rodzinom) spełniającym  (łącznie) kryteria formalne oraz kryteria dochodowe.
 2. Warunkiem udzielenia pomocy społecznej jest spełnienie kryterium formalnych, a mianowicie: są osobami posiadającymi obywatelstwo polskie mającymi miejsce zamieszkania w sołectwie Łężyce oraz posiadanie przez  Stowarzyszenie środków umożliwiających udzielenie pomocy.
 3. Warunkiem udzielenia pomocy społecznej jest spełnienie kryterium dochodowego - Stowarzyszenie udziela pomocy społecznej wyłącznie osobom (rodzinom), których łączny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.500 zł netto, gdzie:

a. przez dochód na osobę w rodzinie - rozumie się dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie ( w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie pomocy społecznej)

b. przez dochód rodziny - rozumie się sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie ( w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie pomocy społecznej)

c. przez dochody - rozumie się przychody netto osiągnięte przez osoby, których dochody wchodzą w skład dochodu rodziny, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie pomocy społecznej, z wyłączeniem: zasiłków celowych, świadczeń jednorazowych, świadczeń w naturze, pomocy rzeczowej.

3.1.   Pomoc w postaci zakupu żywności, opału mieszkańcom sołectwa Łężyce w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz w innych wypadkach losowych

3.1.1 Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:

 1. wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia w/w pomocy,
 2. decyzji potwierdzającej korzystanie z pomocy GOPS;
 3. zaświadczeniach o dochodach członków rodziny - kryteria dochodowe : w przypadku gdy dochód w rodzinie na jednego jej członka nie  przekracza kwoty miesięcznie 1500 zł netto

3.1.2. Wniosek wraz z zaświadczeniami  należy złożyć do  Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.

3.1.3. Zarząd opiniuje wniosek oraz przedkłada go na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

3.1.4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie pomocy wskazanej w pkt. 3.1. Uchwała  Walnego Zgromadzenia w tej kwestii jest ostateczna.

3.1.5. Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia pomoc tę przyznająca.

3.2. Dofinansowanie w 80%  w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji udzielonej mieszkańcom sołectwa Łężyce.

3.2.1. Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:

 1. wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia pomocy,
 2. zaświadczenia lekarskiego opisującego chorobę,
 3. orzeczenia o niepełnosprawności,
 4. zaświadczeniach o dochodach członków rodziny - kryteria dochodowe : w przypadku  gdy dochód w rodzinie na jednego jej członka nie  przekracza kwoty miesięcznie -  1500 zł netto,
 5. faktury lub rachunku, potwierdzającego wskazane koszty.

3.2.2. Wniosek wraz z zaświadczeniami oraz orzeczeniem o niepełnosprawności, fakturą(rachunkiem)   należy złożyć do  Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.

3.2.3. Zarząd opiniuje wniosek oraz przedkłada go na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

3.2.4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie pomocy wskazanej w pkt. 3.2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej kwestii jest ostateczna.

3.2.5. Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia. Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.

3.3.  Dofinansowanie w 80%  dot. pokrycia kosztów rehabilitacji osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osób powyżej 70 roku życia dla  mieszkańców sołectwa Łężyce nie więcej niż 250 zł/rok.

3.3.1 Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:

 1. wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia pomocy,
 2. zaświadczenia lekarskiego opisującego długotrwałą chorobę,
 3. orzeczenia o niepełnosprawności,
 4. zaświadczeniach o dochodach członków rodziny - kryteria dochodowe: w przypadku gdy dochód w rodzinie na jednego jej członka nie  przekracza kwoty miesięcznie -  1500 zł
 5. faktury lub rachunku, potwierdzającego wskazane koszty.

3.3.2.  Wniosek wraz z zaświadczeniami lub orzeczeniem o niepełnosprawności, fakturą  lub rachunkiem należy złożyć do  Zarządu Stowarzyszenia.

3.3.3.  Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie w/w pomocy. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. Uchwała Komisji Rewizyjnej w kwestii zatwierdzenia w/w uchwały  jest ostateczna.

3.3.4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie pomocy wskazanej w pkt. 3.3. Uchwała Walnego w tej kwestii jest ostateczna.

3.3.5. Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia. Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.

3.4.  Dofinansowanie do sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łężyce do 80% wydatków, jednak  kwoty nie wyższej niż 500 zł /rok.

3.4.1. Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:

 1. wniosku ze skierowaniem z NFZ
 2. zaświadczeniach o dochodach członków rodziny - kryteria dochodowe: w przypadku  gdy dochód w rodzinie na jednego jej członka nie przekracza kwoty miesięcznie - 1500  netto; faktury lub rachunku, potwierdzającego wskazane koszty.

3.4.2.  Wniosek wraz ze skierowaniem należy złożyć do Zarządu Stowarzyszenia.

3.4.3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie w/w pomocy. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. Uchwała Komisji Rewizyjnej w kwestii zatwierdzenia w/w uchwały  jest ostateczna.

3.4.4. Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia. Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.

4. Dofinansowanie w 80%  w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji udzielonej mieszkańcom sołectwa Łężyce

 

 Pomoc społeczna jest przyznawana najwyżej na okres trzech miesięcy. Osoby ubiegające się o ponowne przyznanie pomocy są zobowiązane do dostarczenia nowych  wniosków, zaświadczeń i in. wymaganych dokumentów, aktualnych na dzień złożenia wniosku.

 

5. Jeśli sytuacja rodzinna ulegnie zmianie należy o tym poinformować Zarząd Stowarzyszenia, pod rygorem zwrotu nienależnie uzyskanej pomocy.

 

6. Stowarzyszeniu „Szansa dla Nas” przysługuje prawo weryfikacji oraz sprawdzenia danych podawanych we wnioskach o udzielenie pomocy.

 

7. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Uchwała nr 4/2022 Walnego Zgromadzenia z dn.27.04.2022r.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Szansa dla Nas” zatwierdza Regulamin pomocy społecznej:

Regulamin przyznawania pomocy społecznej:

 1. Osoby uprawnione do otrzymania pomocy społecznej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom zamieszkałym w sołectwie Łężyce, w szczególności z powodu:

1.   ubóstwa;

2.   sieroctwa;

3.   bezdomności;

4.   bezrobocia;

5.   niepełnosprawności;

6.   długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7.   przemocy w rodzinie;

8.   potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9.   bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10.  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

11.  klęski żywiołowej.

 

  2.  Formy pomocy społecznej udzielanej przez Stowarzyszenie.

1. Pomoc w postaci zakupu żywności, opału mieszkańcom sołectwa Łężyce,  znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub poszkodowanym w wypadkach losowych.

2. Dofinansowanie w 80% w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji.

3. Dofinansowanie w 80% dot. pokrycia kosztów rehabilitacji osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osób powyżej 70 roku życia.

4. Dofinansowanie do sanatorium.

 3. Zasady udzielania pomocy społecznej

 1. Stowarzyszenie udziela pomocy społecznej osobom (rodzinom) spełniającym  (łącznie) kryteria formalne oraz kryteria dochodowe.
 2. Warunkiem udzielenia pomocy społecznej jest spełnienie kryterium formalnych, a mianowicie: są osobami posiadającymi obywatelstwo polskie mającymi miejsce zamieszkania w sołectwie Łężyce oraz posiadanie przez  Stowarzyszenie środków umożliwiających udzielenie pomocy.
 3. Warunkiem udzielenia pomocy społecznej jest spełnienie kryterium dochodowego - Stowarzyszenie udziela pomocy społecznej wyłącznie osobom (rodzinom), których łączny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.500 zł netto, gdzie:

a. przez dochód na osobę w rodzinie - rozumie się dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie ( w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie pomocy społecznej)

b. przez dochód rodziny - rozumie się sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie ( w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie pomocy społecznej)

c. przez dochody - rozumie się przychody netto osiągnięte przez osoby, których dochody wchodzą w skład dochodu rodziny, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie pomocy społecznej, z wyłączeniem: zasiłków celowych, świadczeń jednorazowych, świadczeń w naturze, pomocy rzeczowej.

3.1.   Pomoc w postaci zakupu żywności, opału mieszkańcom sołectwa Łężyce w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz w innych wypadkach losowych

3.1.1 Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:

 1. wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia w/w pomocy,
 2. decyzji potwierdzającej korzystanie z pomocy GOPS;
 3. zaświadczeniach o dochodach członków rodziny - kryteria dochodowe : w przypadku gdy dochód w rodzinie na jednego jej członka nie  przekracza kwoty miesięcznie 1500 zł netto

3.1.2. Wniosek wraz z zaświadczeniami  należy złożyć do  Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.

3.1.3. Zarząd opiniuje wniosek oraz przedkłada go na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

3.1.4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie pomocy wskazanej w pkt. 3.1. Uchwała  Walnego Zgromadzenia w tej kwestii jest ostateczna.

3.1.5. Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia pomoc tę przyznająca.

3.2. Dofinansowanie w 80%  w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji udzielonej mieszkańcom sołectwa Łężyce.

3.2.1. Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:

 1. wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia pomocy,
 2. zaświadczenia lekarskiego opisującego chorobę,
 3. orzeczenia o niepełnosprawności,
 4. zaświadczeniach o dochodach członków rodziny - kryteria dochodowe : w przypadku  gdy dochód w rodzinie na jednego jej członka nie  przekracza kwoty miesięcznie -  1500 zł netto,
 5. faktury lub rachunku, potwierdzającego wskazane koszty.

3.2.2. Wniosek wraz z zaświadczeniami oraz orzeczeniem o niepełnosprawności, fakturą(rachunkiem)   należy złożyć do  Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.

3.2.3. Zarząd opiniuje wniosek oraz przedkłada go na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

3.2.4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie pomocy wskazanej w pkt. 3.2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej kwestii jest ostateczna.

3.2.5. Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia. Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.

3.3.  Dofinansowanie w 80%  dot. pokrycia kosztów rehabilitacji osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osób powyżej 70 roku życia dla  mieszkańców sołectwa Łężyce nie więcej niż 250 zł/rok.

3.3.1 Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:

 1. wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia pomocy,
 2. zaświadczenia lekarskiego opisującego długotrwałą chorobę,
 3. orzeczenia o niepełnosprawności,
 4. zaświadczeniach o dochodach członków rodziny - kryteria dochodowe: w przypadku gdy dochód w rodzinie na jednego jej członka nie  przekracza kwoty miesięcznie -  1500 zł
 5. faktury lub rachunku, potwierdzającego wskazane koszty.

3.3.2.  Wniosek wraz z zaświadczeniami lub orzeczeniem o niepełnosprawności, fakturą  lub rachunkiem należy złożyć do  Zarządu Stowarzyszenia.

3.3.3.  Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie w/w pomocy. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. Uchwała Komisji Rewizyjnej w kwestii zatwierdzenia w/w uchwały  jest ostateczna.

3.3.4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie pomocy wskazanej w pkt. 3.3. Uchwała Walnego w tej kwestii jest ostateczna.

3.3.5. Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia. Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.

3.4.  Dofinansowanie do sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łężyce do 80% wydatków, jednak  kwoty nie wyższej niż 500 zł /rok.

3.4.1. Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:

 1. wniosku ze skierowaniem z NFZ
 2. zaświadczeniach o dochodach członków rodziny - kryteria dochodowe: w przypadku  gdy dochód w rodzinie na jednego jej członka nie przekracza kwoty miesięcznie - 1500  netto; faktury lub rachunku, potwierdzającego wskazane koszty.

3.4.2.  Wniosek wraz ze skierowaniem należy złożyć do Zarządu Stowarzyszenia.

3.4.3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie w/w pomocy. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. Uchwała Komisji Rewizyjnej w kwestii zatwierdzenia w/w uchwały  jest ostateczna.

3.4.4. Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia. Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.

4. Dofinansowanie w 80%  w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji udzielonej mieszkańcom sołectwa Łężyce

 

 Pomoc społeczna jest przyznawana najwyżej na okres trzech miesięcy. Osoby ubiegające się o ponowne przyznanie pomocy są zobowiązane do dostarczenia nowych  wniosków, zaświadczeń i in. wymaganych dokumentów, aktualnych na dzień złożenia wniosku.

 

5. Jeśli sytuacja rodzinna ulegnie zmianie należy o tym poinformować Zarząd Stowarzyszenia, pod rygorem zwrotu nienależnie uzyskanej pomocy.

 

6. Stowarzyszeniu „Szansa dla Nas” przysługuje prawo weryfikacji oraz sprawdzenia danych podawanych we wnioskach o udzielenie pomocy.

 

7. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Uchwała nr 6/2022 Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04.2022r.

Walne Zgromadzenie zmienia i zatwierdza Program Działania na rok 2022.

Pogram działalności Stowarzyszenia na 2022 rok:

 1. Organizacja Wieczorku Seniora połączonego z Dniem Babci i Dziadka
 2. Akcja „Sprzątanie Łężyc”
 3. Organizacja wycieczek grupowych dla mieszkańców sołectwa Łężyce finansowanych w 80% przez Stowarzyszenie: 1 wycieczka długa w miesiącu lipcu oraz jedna wycieczka 2 dniowa;
 4. Organizacja X edycji konkursu na Najlepszego Ucznia sołectwa Łężyce – kryterium ocen od 4,0
 5. Współpraca z Sołtysem, KGW „Łężyckie Białki”
 6. Dofinansowane w 50% przez Stowarzyszenie - vouchery do kina – 2 bilety/rok na każdą osobę od 2 roku życia
 7. Dofinansowanie do imprez kulturalnych np.:  teatr, musical, koncert, kabaret dla mieszkańców sołectwa Łężyce – do kwoty 250 zł brutto/osoba/na rok
 8. Finansowanie autobusu do kościoła do Rumi
 9. Dofinansowanie do zajęć sportowo – rekreacyjnych - dofinansowanie do 80 % ale nie więcej niż 70 zł brutto/1 osobę/miesiąc dla mieszkańców sołectwa Łężyce
 10. Dofinansowanie korepetycji i nauki  języków obcych do kwoty 350 zł brutto/1 osobę/miesiąc dla dzieci z sołectwa Łężyce
 11. Dofinansowanie do indywidualnych obozów, półkolonii i kolonii na terenie Polski dla dzieci i młodzieży sołectwa Łężyce - dofinansowanie do 80 %, do kwoty nie wyższej niż 1000zł brutto/dziecko/na rok
 12. Organizacja obozu dochodzeniowego letniego przez Stowarzyszenie - dofinansowanie do 80 %, do kwoty nie wyższej niż 1000zł brutto/dziecko/na rok – łączna kwota 1000 zł na dziecko/na rok dot. pkt 11 i 12 Programu Działania na rok 2022.
 13. Organizacja imprezy dla dzieci – Dzień Dziecka/Pożegnanie lata
 14. Organizacja i sfinansowanie badań: usg piersi, mammografii, cytologii i prostaty – dla mieszkańców sołectwa Łężyce nie posiadających pakietu medycznego w zakładzie pracy – 1 osoba raz w roku
 15. Organizacja Mszy św. pod kapliczką w Łężycach – 10 lecie budowy kapliczki
 16. Inwestycje z Gminą – modernizacja ulicy Świerkowej i Jałowcowej
 17. Dofinansowanie w 80% w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji - do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto/m-c- przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (pomoc społeczna udzielana zgodnie z Regulaminem pomocy społecznej)
 18. Dofinansowanie sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łężyce do 80% wydatków, do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto/rok-  na podstawie skierowania z NFZ (pomoc społeczna udzielana zgodnie z Regulaminem pomocy społecznej)
 19. Dofinansowanie w 80%  dot. pokrycia kosztów rehabilitacji osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto/m-c -przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (pomoc społeczna udzielana zgodnie z Regulaminem pomocy społecznej)
 20. Pomoc rzeczowa mieszkańcom sołectwa Łężyce znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub poszkodowanych w  wypadkach losowych– przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (pomoc społeczna udzielana zgodnie z Regulaminem pomocy społecznej)
 21. Zabawa choinkowa/ paczki dla dzieci do lat 15 mieszkających w sołectwie Łężyce
 22. Dofinansowanie do rehabilitacji i sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łężyce w kwocie 250 zł/ rok dla osób lub 500 zł/na 2 lata, które nie kwalifikują się do pomocy zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy społecznej. Pomoc zostanie przyznana na podstawie wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia pomocy, zaświadczenia lekarskiego opisującego  chorobę i z informacją potrzeby rehabilitacji oraz faktury)  - pomoc ta jest traktowana jak darowizna. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie w/w pomocy. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. Uchwała Komisji Rewizyjnej w kwestii zatwierdzenia w/w uchwały  jest ostateczna.