Regulamin przyznawania pomocy społecznej

Uchwała nr 11/2019
Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin przyznawania pomocy społecznej o treści:
Regulamin przyznawania pomocy społecznej:

 1. Osoby uprawnione do otrzymania pomocy społecznej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom zamieszkałym w sołectwie Łężyce, w szczególności z powodu:
1.   ubóstwa;
2.   sieroctwa;
3.   bezdomności;
4.   bezrobocia;
5.   niepełnosprawności;
6.   długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7.   przemocy w rodzinie;
8.   potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9.   bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10.  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
11.  klęski żywiołowej.
2.  Formy pomocy społecznej udzielanej przez Stowarzyszenie.
1. Pomoc w postaci zakupu żywności, opału mieszkańcom sołectwa Łężyce,  znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub poszkodowanym w wypadkach losowych.
3. Dofinansowanie w 80% w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji.
4. Dofinansowanie w 80% dot. pokrycia kosztów rehabilitacji osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
3. Zasady udzielania pomocy społecznej
3.1.   Pomoc w postaci zakupu żywności, opału mieszkańcom sołectwa Łężyce w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz w innych wypadkach losowych
3.1.1 Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:

 • wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia w/w pomocy,
 • decyzji potwierdzającej korzystanie z pomocy GOPS;
 • zaświadczeniach o dochodach członków rodziny -  kryteria dochodowe : w przypadku  gdy dochód w rodzinie na jednego jej członka nie  przekracza kwoty miesięcznie – 1348 zł netto.

3.1.2. Wniosek wraz z zaświadczeniami  należy złożyć do  Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.
3.1.3.  Zarząd opiniuje wniosek oraz przedkłada go na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
3.1.4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie pomocy wskazanej w pkt. 3.2. Uchwała Walnego w tej kwestii jest ostateczna.
3.1.5.  Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia pomoc tę przyznająca.
3.2. Dofinansowanie w 80%  w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji udzielonej mieszkańcom sołectwa Łężyce.
3.2.1. Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:

 • wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia pomocy,
 • zaświadczenia lekarskiego opisującego długotrwałą chorobę
 • orzeczenia o niepełnosprawności
 • zaświadczeniach o dochodach członków rodziny -  kryteria dochodowe :  w przypadku  gdy dochód w rodzinie na jednego jej członka nie  przekracza kwoty miesięcznie -  1348 zł netto.

3.2.2.  Wniosek wraz z zaświadczeniami oraz orzeczeniem o niepełnosprawności  należy złożyć do  Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.
3.2.3.  Zarząd opiniuje wniosek oraz przedkłada go na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
3.2.4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie pomocy wskazanej w pkt. 3.2. Uchwała Walnego w tej kwestii jest ostateczna.
3.2.5. Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia. Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.
3.3.  Dofinansowanie w 80%  dot. pokrycia kosztów rehabilitacji osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, mieszkańców sołectwa Łężyce.
3.3.1 Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:

 • wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia pomocy,
 • zaświadczenia lekarskiego opisującego długotrwałą chorobę,
 • orzeczenia o niepełnosprawności,
 • zaświadczeniach o dochodach członków rodziny -  kryteria dochodowe:  w przypadku  gdy dochód w rodzinie na jednego dochód w rodzinie na jednego jej członka nie  przekracza kwoty miesięcznie -  1348 zł  netto.

3.3.2.  Wniosek wraz z zaświadczeniami oraz orzeczeniem o niepełnosprawności  należy złożyć do  Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.
3.3.3.  Zarząd opiniuje wniosek oraz przedkłada go na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
3.3.4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie pomocy wskazanej w pkt. 3.3. Uchwała Walnego w tej kwestii jest ostateczna.
3.3.5. Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia. Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.
3.4.  Dofinansowanie do sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łężyce do 80% wydatków, jednak  kwoty nie wyższej niż 500 zł /rok.
3.4.1. Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie::

 • wniosku ze skierowaniem
 • zaświadczeniach o dochodach członków rodziny -  kryteria dochodowe:  w przypadku  gdy dochód w rodzinie na jednego jej członka nie przekracza kwoty miesięcznie - 1348 zł  netto

3.4.2.  Wniosek wraz ze skierowaniem należy złożyć do Zarządu Stowarzyszenia.
3.4.3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie w/w pomocy. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. Uchwała Komisji Rewizyjnej w kwestii zatwierdzenia w/w uchwały  jest ostateczna.
3.4.4. Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia. Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.
4. Pomoc społeczna jest przyznawana najwyżej na okres trzech miesięcy. Osoby ubiegające się o ponowne przyznanie pomocy są zobowiązane do dostarczenia nowych  wniosków, zaświadczeń i in. wymaganych dokumentów, aktualnych na dzień złożenia wniosku.
 
5. Jeśli sytuacja rodzinna ulegnie zmianie należy o tym poinformować zarząd Stowarzyszenia, pod rygorem zwrotu nienależnie uzyskanej pomocy.
 
6. Stowarzyszeniu „Szansa dla Nas” przysługuje prawo weryfikacji oraz sprawdzenia danych podawanych we wnioskach o udzielenie pomocy.
 
7. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.