Regulamin przyznawania pomocy społecznej

Uchwała nr 4/2022 Walnego Zgromadzenia z dn.27.04.2022r.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Szansa dla Nas” zatwierdza Regulamin pomocy społecznej:

Regulamin przyznawania pomocy społecznej:

 1. Osoby uprawnione do otrzymania pomocy społecznej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom zamieszkałym w sołectwie Łężyce, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 11. klęski żywiołowej.

 

 1. Formy pomocy społecznej udzielanej przez Stowarzyszenie.
 2. Pomoc w postaci zakupu żywności, opału mieszkańcom sołectwa Łężyce, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub poszkodowanym w wypadkach losowych.
 3. Dofinansowanie w 80% w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji.
 4. Dofinansowanie w 80% dot. pokrycia kosztów rehabilitacji osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osób powyżej 70 roku życia.
 5. Dofinansowanie do sanatorium.
 6. Zasady udzielania pomocy społecznej
 1. Stowarzyszenie udziela pomocy społecznej osobom (rodzinom) spełniającym  (łącznie) kryteria formalne oraz kryteria dochodowe.
 2. Warunkiem udzielenia pomocy społecznej jest spełnienie kryterium formalnych, a mianowicie: są osobami posiadającymi obywatelstwo polskie mającymi miejsce zamieszkania w sołectwie Łężyce oraz posiadanie przez  Stowarzyszenie środków umożliwiających udzielenie pomocy.
 3. Warunkiem udzielenia pomocy społecznej jest spełnienie kryterium dochodowego - Stowarzyszenie udziela pomocy społecznej wyłącznie osobom (rodzinom), których łączny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.500 zł netto, gdzie:

 

 1. przez dochód na osobę w rodzinie - rozumie się dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie ( w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie pomocy społecznej)
 2. przez dochód rodziny - rozumie się sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie ( w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie pomocy społecznej)
 3. przez dochody - rozumie się przychody netto osiągnięte przez osoby, których dochody wchodzą w skład dochodu rodziny, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie pomocy społecznej, z wyłączeniem: zasiłków celowych, świadczeń jednorazowych, świadczeń w naturze, pomocy rzeczowej.

3.1.   Pomoc w postaci zakupu żywności, opału mieszkańcom sołectwa Łężyce w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz w innych wypadkach losowych

3.1.1 Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:

 1. wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia w/w pomocy,
 2. decyzji potwierdzającej korzystanie z pomocy GOPS;
 3. zaświadczeniach o dochodach członków rodziny - kryteria dochodowe : w przypadku  gdy dochód w rodzinie na jednego jej członka nie  przekracza kwoty miesięcznie 1500 zł netto

 

3.1.2. Wniosek wraz z zaświadczeniami  należy złożyć do  Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.

3.1.3. Zarząd opiniuje wniosek oraz przedkłada go na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

3.1.4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie pomocy wskazanej w pkt. 3.1. Uchwała  Walnego Zgromadzenia w tej kwestii jest ostateczna.

3.1.5. Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia pomoc tę przyznająca.

3.2. Dofinansowanie w 80%  w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji udzielonej mieszkańcom sołectwa Łężyce.

3.2.1. Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:

 1. wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia pomocy,
 2. zaświadczenia lekarskiego opisującego chorobę,
 3. orzeczenia o niepełnosprawności,
 4. zaświadczeniach o dochodach członków rodziny - kryteria dochodowe :  w przypadku  gdy dochód w rodzinie na jednego jej członka nie  przekracza kwoty miesięcznie -  1500 zł netto,
 5. faktury lub rachunku, potwierdzającego wskazane koszty.

 

3.2.2. Wniosek wraz z zaświadczeniami oraz orzeczeniem o niepełnosprawności, fakturą(rachunkiem)   należy złożyć do  Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.

3.2.3. Zarząd opiniuje wniosek oraz przedkłada go na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

3.2.4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie pomocy wskazanej w pkt. 3.2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej kwestii jest ostateczna.

3.2.5. Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia. Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.

3.3.  Dofinansowanie w 80%  dot. pokrycia kosztów rehabilitacji osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osób powyżej 70 roku życia dla  mieszkańców sołectwa Łężyce nie więcej niż 250 zł/rok.

3.3.1 Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:

 1. wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia pomocy,
 2. zaświadczenia lekarskiego opisującego długotrwałą chorobę,
 3. orzeczenia o niepełnosprawności,
 4. zaświadczeniach o dochodach członków rodziny - kryteria dochodowe: w przypadku  gdy dochód w rodzinie na jednego jej członka nie  przekracza kwoty miesięcznie -  1500 zł
 5. faktury lub rachunku, potwierdzającego wskazane koszty.

 

 

3.3.2.  Wniosek wraz z zaświadczeniami lub orzeczeniem o niepełnosprawności, fakturą  lub rachunkiem należy złożyć do  Zarządu Stowarzyszenia.

3.3.3.  Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie w/w pomocy. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. Uchwała Komisji Rewizyjnej w kwestii zatwierdzenia w/w uchwały  jest ostateczna.

3.3.4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie pomocy wskazanej w pkt. 3.3. Uchwała Walnego w tej kwestii jest ostateczna.

3.3.5. Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia. Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.

3.4.  Dofinansowanie do sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łężyce do 80% wydatków, jednak  kwoty nie wyższej niż 500 zł /rok.

3.4.1. Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:

 1. wniosku ze skierowaniem z NFZ
 2. zaświadczeniach o dochodach członków rodziny - kryteria dochodowe:  w przypadku  gdy dochód w rodzinie na jednego jej członka nie przekracza kwoty miesięcznie - 1500  netto; faktury lub rachunku, potwierdzającego wskazane koszty.

3.4.2.  Wniosek wraz ze skierowaniem należy złożyć do Zarządu Stowarzyszenia.

3.4.3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie w/w pomocy. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. Uchwała Komisji Rewizyjnej w kwestii zatwierdzenia w/w uchwały  jest ostateczna.

3.4.4. Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia. Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.

 1. Dofinansowanie w 80% w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji udzielonej mieszkańcom sołectwa Łężyce

 

 Pomoc społeczna jest przyznawana najwyżej na okres trzech miesięcy. Osoby ubiegające się o ponowne przyznanie pomocy są zobowiązane do dostarczenia nowych  wniosków, zaświadczeń i in. wymaganych dokumentów, aktualnych na dzień złożenia wniosku.

 

 1. Jeśli sytuacja rodzinna ulegnie zmianie należy o tym poinformować Zarząd Stowarzyszenia, pod rygorem zwrotu nienależnie uzyskanej pomocy.

 

 1. Stowarzyszeniu „Szansa dla Nas” przysługuje prawo weryfikacji oraz sprawdzenia danych podawanych we wnioskach o udzielenie pomocy.

 

 1. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.