Darczyńcy


Głównym, a zarazem największym darczyńcą Stowarzyszenia "Szansa dla Nas", jest Zakład Zagospodarowania Odpadami "Eko Dolina" Sp.zo.o.. Dzięki środkom finansowym płynącym od Spółki, stowarzyszenie zrealizowało i nadal realizuje szereg inwestycji oraz działań w obrębie sołectwa Łężyce.
Z historii...  

W 1991 roku powstał Komunalny Związek Gmin "Doliny Redy i Chylonki". Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" jest związkiem międzygminnym powołanym o przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym. W jego skład wchodzą gminy: Kosakowo i Wejherowo oraz miasta Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo i Sopot.

ZADANIAMI TEGO ZWIĄZKU SĄ:

– zaopatrzenie miast i gmin w wodę,
– odbiór i oczyszczanie ścieków,
– centralne ogrzewanie,
– gospodarka odpadami,
– informacja i edukacja ekologiczna,
– utrzymanie porządku i czystości,
– szeroko rozumiana ochrona środowiska powietrza, wód, gruntów i przyrody.

W tym zakresie Związek wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania.

Związek wspólnie z gminami jest właścicielem trzech firm: "PEWIK" Sp. z o. o. w Gdyni, która działa w zakresie gospodarki wodonościekowej, "OPEC" Sp. z o. o. w Gdyni, która zajmuje się ciepłownictwem zasilanym centralnie oraz "EKO DOLINA" Sp. z o. o. w Łężycach. Przed powstaniem "EKO DOLINY", Komunalny Związek Gmin zarządzał składowiskiem odpadów nr1 w Łężycach, które było eksploatowane od 1978 r. do końca 2002 r.

W 1997 roku wybrany został system zarządzania gospodarką odpadami System MIX. System MIX obejmuje kompleksowe działania organizacyjne, legislacyjne i edukacyjne dla wdrożenia nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi. System ten obejmie siedem gmin o łącznej liczbie ludności ponad 400 000.

W październiku 1998 r. gminy i miasta: m. Gdynia, m. Wejherowo, m. Sopot, m. Rumia, m. Reda, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo oraz Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" powołały Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Unieszkodliwiania Odpadów dzisiaj "EKO DOLINA", której ww. gminy są współwłaścicielami. Spółka ta została stworzona w celu wybudowania i eksploatacji nowoczesnego zakładu zagospodarowania odpadów, który jest podstawowym elementem systemu MIX.

W 2001 roku podpisane zostało Memorandum Finansowe. Memorandum finansowe zostało uzgodnione pomiędzy Komisją Europejską a Rzeczpospolitą Polską, odnośnie przyznania środków pomocowych w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA) na przedsięwzięcie pn. "Gospodarka odpadami dla Doliny Redy i Chylonki".

Instytucją odpowiedzialną za realizacje został: Zakład "EKO DOLINA" Sp. z o.o. Jeden z zapisów mówił, że Beneficjentem Końcowym został Zakład "EKO DOLINA" Sp. z o.o. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane oraz sfinansowane ze środków budżetowych Wspólnoty. Udział pomocy przyznanej przez wspólnotę na sfinansowanie (I Etapu) przedsięwzięcia ustala się na 72% całości nakładów ze środków publicznych lub równorzędnych.

W dniu 15 lutego 2002 r. w Łężycach odbyła się uroczystość wkopania kamienia węgielnego, rozpoczynająca proces budowy zakładu. Budowa zakładu zagospodarowania odpadów "EKO DOLINA" realizowana jest etapowo.

2 stycznia 2003 r. zaczęła się eksploatacja kwatery składowej B1/I wybudowanej ze środków własnych. W czerwcu 2003 r. zaczęła się budowa I Etapu inwestycji. Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów, podczas której wybudowano główne obiekty zakładu. Realizacja I Etapu inwestycji została zakończona i 19 kwietnia 2005 r. zakład zaczął funkcjonować jako całość.

II Etap inwestycji to budowa kompostowni odpadów organicznych, rozbudowa sortowni oraz budowa kwatery B2. Otóż w kwietniu 2010 roku oddano do użytku kompostownię, dzięki której ograniczenia składowania odpadów organicznych zostały zminimalizowane. We wspomnianym roku zmodernizowano istniejącą sortownię odpadów, przez co zwiększono jej przepustowość, co w efekcie doprowadziło do lepszego odzysku przyjmowanych odpadów.

Zakład zagospodarowania odpadów zajmuje się przede wszystkim przyjmowaniem odpadów, ich odzyskiem i unieszkodliwianiem. "EKO DOLINA" to także tzw. zbierający i przetwarzający w myśl ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Szerszych informacji na temat darczyńcy mogą Państwo uzyskać na stronie www.ekodolina.pl

Copyright © 2009-2012 Stowarzyszenie "Szansa dla Nas"