REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY SPOŁECZNEJZgodnie z Uchwałą WZ nr 4/2015 z dn. 12.12.2015r., Uchwałą WZ nr 4/2016 z dn.11.06.2016r. oraz Uchwałą WZ nr4/2016 z dn. 10.12.2016r.  oraz Uchwałą WZ nr 5/2017 z dn. 28.06.2017r. Program Działania będzie realizowany w oparciu o Regulamin przyznawania pomocy społecznej.
 

Regulamin przyznawania pomocy społecznej:
1.     Osoby uprawnione do otrzymania pomocy społecznej.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom zamieszkałym w sołectwie Łężyce, w szczególności z powodu:
1.   ubóstwa;
2.   sieroctwa;
3.   bezdomności;
4.   bezrobocia;
5.   niepełnosprawności;
6.   długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7.   przemocy w rodzinie;
8.   potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9.   bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10.  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
11.  klęski żywiołowej.

   2.  Formy pomocy społecznej udzielanej przez Stowarzyszenie.
1.Częściowa refundacja zakupu podręczników oraz przyborów szkolnych 300 zł brutto/na dziecko - dla dzieci mieszkańców sołectwa Łężyce uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjum, szkołach średnich oraz zawodowych.
2. Pomoc w postaci zakupu żywności, opału mieszkańcom sołectwa Łężyce,  znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub poszkodowanym w wypadkach losowych.
3. Dofinansowanie w 80% w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji.
4. Dofinansowanie w 80% dot. pokrycia kosztów rehabilitacji osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
5. Dofinansowanie do przedszkoli i żłobków do 80% wydatków poniesionych na przedszkole i żłobek,  ale nie więcej niż 200 zł/ na  dziecko/miesiąc dla mieszkańców sołectwa Łężyce.
6. Dofinansowanie do sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łężyce do 80% wydatków, jednak  kwoty nie wyższej niż 500 zł /rok.

3. Zasady udzielania pomocy społecznej
3.1.  Refundacja zakupu podręczników oraz przyborów szkolnych.
3.1.1. Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:
 • wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia w/w pomocy,
 • zaświadczeniach o dochodach członków rodziny -  kryteria dochodowe: w przypadku  gdy dochód w rodzinie na jednego jej członka nie  przekracza kwoty miesięcznie -  674 zł netto ; albo764 zł netto, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, a w przypadku  osób samotnie wychowujących dziecko dochód ten nie przekracza kwoty 1348 zł netto.
3.1.2. Wniosek wraz z zaświadczeniami  należy złożyć do Zarządu Stowarzyszenia.
3.1.3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie w/w pomocy. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. Uchwała Komisji Rewizyjnej w kwestii zatwierdzenia w/w uchwały  jest ostateczna.
3.1.4. Podstawą udzielenie pomocy wskazanej w punkcie 3.1. jest przedstawienie uchwał wskazanych w pkt. 3.1.3. Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.

3.2. Pomoc w postaci zakupu żywności, opału mieszkańcom sołectwa Łężyce w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz w innych wypadkach losowych
3.2.1 Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:
 •  wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia w/w pomocy,
 • decyzji potwierdzającej korzystanie z pomocy GOPS;
 • zaświadczeniach o dochodach członków rodziny -  kryteria dochodowe : w przypadku  gdy dochód w rodzinie na jednego jej członka nie  przekracza kwoty miesięcznie -500 zł netto; albo 600 zł netto, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, a w przypadku  osób samotnie wychowujących dziecko dochód ten nie przekracza kwoty 1000 zł netto.
3.2.2. Wniosek wraz z zaświadczeniami  należy złożyć do  Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.
3.2.3.  Zarząd opiniuje wniosek oraz przedkłada go na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
3.2.4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie pomocy wskazanej w pkt. 3.2. Uchwała Walnego w tej kwestii jest ostateczna.
3.2.5.  Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia pomoc tę przyznająca.

3.3. Dofinansowanie w 80%  w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji udzielonej mieszkańcom sołectwa Łężyce.
3.3.1. Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:
 •  wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia pomocy,
 • zaświadczenia lekarskiego opisującego długotrwałą chorobę
 • orzeczenia o niepełnosprawności
 • zaświadczeniach o dochodach członków rodziny -  kryteria dochodowe :  w przypadku  gdy dochód w rodzinie na jednego jej członka nie  przekracza kwoty miesięcznie -  674 zł netto; albo764 zł netto, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, a w przypadku  osób samotnie wychowujących dziecko dochód ten nie przekracza kwoty 1348 zł  netto
3.3.2.  Wniosek wraz z zaświadczeniami oraz orzeczeniem o niepełnosprawności  należy złożyć do  Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.
3.3.3.  Zarząd opiniuje wniosek oraz przedkłada go na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
3.3.4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie pomocy wskazanej w pkt. 3.3. Uchwała Walnego w tej kwestii jest ostateczna.

3.3.5. Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia pomoc tę przyznająca. Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.

3.4.  Dofinansowanie w 80%  dot. pokrycia kosztów rehabilitacji osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, mieszkańców sołectwa Łężyce.
3.4.1 Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:
 • wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia pomocy,
 • zaświadczenia lekarskiego opisującego długotrwałą chorobę,
 • orzeczenia o niepełnosprawności,
 • zaświadczeniach o dochodach członków rodziny -  kryteria dochodowe:  w przypadku  gdy dochód w rodzinie na jednego jej członka nie  przekracza kwoty miesięcznie -  674 zł netto; albo  764 zł netto, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, a w przypadku  osób samotnie wychowujących dziecko dochód ten nie przekracza kwoty 1348 zł  netto.
3.4.2.  Wniosek wraz z zaświadczeniami oraz orzeczeniem o niepełnosprawności  należy złożyć do  Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.
3.4.3.  Zarząd opiniuje wniosek oraz przedkłada go na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
3.4.4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie pomocy wskazanej w pkt. 3.4. Uchwała Walnego w tej kwestii jest ostateczna.
3.4.5. Podstawą udzielenia pomocy jest uchwała Walnego Zgromadzenia pomoc tę przyznająca. Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.


3.5. Dofinansowanie do przedszkoli i żłobków do 80% wydatków poniesionych na przedszkole i żłobek, ale nie więcej niż 200 zł/na dziecko/miesiąc dla mieszkańców sołectwa Łężyce.
3. 5.1. Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie:
 • wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia w/w pomocy,
 • zaświadczeniach/umowy potwierdzającej uczęszczanie dziecka do przedszkola,
 • zaświadczenia o dochodach członków rodziny -  kryteria dochodowe :  w przypadku  gdy dochód w takiej rodzinie na jednego jej członka nie  przekracza kwoty miesięcznie -  674 zł netto; albo764 zł netto, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, a w przypadku  osób samotnie wychowujących dziecko dochód ten nie przekracza kwoty 1348 zł  netto.
3.5.2. Wniosek wraz z zaświadczeniami  należy złożyć do Zarządu Stowarzyszenia.
3.5.3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie w/w pomocy. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. Uchwała Komisji Rewizyjnej w kwestii zatwierdzenia w/w uchwały  jest ostateczna.
3.5.4. Podstawą udzielenie pomocy wskazanej w punkcie 3.5. jest przedstawienie uchwał wskazanych w pkt. 3.5.3 Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.


3.6.  Dofinansowanie do sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łężyce do 80% wydatków, jednak  kwoty nie wyższej niż 500 zł /rok.
3.6.1. Przyznanie pomocy udzielone zostanie na podstawie::
 • wniosku z uzasadnieniem potrzeby udzielenia pomocy,
 • zaświadczeniach o dochodach członków rodziny -  kryteria dochodowe:  w przypadku  gdy dochód w rodzinie na jednego jej członka nie  przekracza kwoty miesięcznie -  674 zł netto ; albo764 zł netto, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, a w przypadku  osób samotnie wychowujących dziecko dochód ten nie przekracza kwoty 1348 zł  netto.
3.6.2.  Wniosek wraz z zaświadczeniami  należy złożyć do Zarządu Stowarzyszenia.
3.6.3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w kwestii udzielenia lub nie w/w pomocy. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną. Uchwała Komisji Rewizyjnej w kwestii zatwierdzenia w/w uchwały  jest ostateczna.
3.6.4. Podstawą udzielenie pomocy wskazanej w punkcie 3.6. jest przedstawienie uchwał wskazanych w pkt. 3.6.3. Wypłata środków z tytułu udzielonej pomocy odbywa się na podstawie faktur/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cel, którego dotyczy pomoc.

4. Pomoc społeczna jest przyznawana najwyżej na okres trzech miesięcy. Osoby ubiegające się o ponowne przyznanie pomocy są zobowiązane do dostarczenia nowych  wniosków, zaświadczeń i in. wymaganych dokumentów, aktualnych na dzień złożenia wniosku.

5. Jeśli sytuacja rodzinna ulegnie zmianie należy o tym poinformować zarząd Stowarzyszenia, pod rygorem zwrotu nienależnie uzyskanej pomocy.

6. Stowarzyszeniu „Szansa dla Nas” przysługuje prawo weryfikacji oraz sprawdzenia danych podawanych we wnioskach o udzielenie pomocy.

7. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 
Copyright © 2009-2012 Stowarzyszenie "Szansa dla Nas"